2020 m. (2019–2020 m. m.) tobulintos veiklos rodiklio numeris:

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius

2020 m. (2019–2020 m. m.) tobulintos veiklos raktinis žodis:

 Gabumų ir talentų ugdymas

Kokį poveikį mokinio brandai, pasiekimams ir pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?

4 klasių mokinių, pasiekusių rašymo pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, dalis nuo bendro jų skaičiaus – 63 proc. (13 proc. daugiau nei pernai).

Išlaikiusių lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą 36-100 balų dalis, nuo bendro egzaminą pasirinkusiųjų skaičiaus –  50 proc. (stabilus rezultatas kaip ir pernai)

6 klasės mokinių, pasiekusių matematikos pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, dalis  –  73 proc.

6 klasės mokinių, pasiekusių skaitymo pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, dalis –  86 proc.

VBE mokinių anglų klb. išlaikusių 36-100 dalis  – 95 proc.

VBE mokinių istorijos išlaikusių 36-100 dalis – 100 proc.

VBE mokinių fizikos išlaikusių 36-100 dalis – 100 proc.

Kokį poveikį gimnazijos pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?

90 proc. gabių mokinių gebėjimus bei talentus mokytojai pastebi, įvertina, konsultuojasi dėl darbo su jais ir tinkamai ugdo.

85 proc. pamokų gabiems mokiniams skiriamos diferencijuotos užduotys, lavinančios aukštesniuosius mąstymo gebėjimus.

Tėvų (globėjų), labai gerai ir gerai (apklausos būdu) vertinančių ugdymo kokybę įstaigoje, dalis, proc.: labai gerai – 67 proc., gerai – 31 proc.

 

2020 metais atlikto gimnazijos veiklos įsivertinimo metu surasti stiprieji veiklos aspektai

1.1.1. Asmenybės tapsmas

Socialumas

 Įsivertinimo metu surasti tobulintini veiklos aspektai

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje

Įvairiapusiškumas

 

2021 metais tobulinsime veiklą

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje

Įvairiapusiškumas