VALDYMO ORGANAS KAS SUDARO? KOKIUS KLAUSIMUS SPRENDŽIA?
GIMNAZIJOS TARYBA – tai svarbiausia gimnazijos savivaldos organizacija,
jungianti moksleivių, tėvų (globėjų), pedagogų atstovus.
 

Tėvus renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, moksleivius – moksleivių susirinkimas. Gimnazijos taryba susideda iš 9 narių:

Pirmininkė:

Irena Jurevičiūtė

Sekretorė:

 Asta Doftartienė

Narė:

 Rima Narušienė

Tėvai:

Agnė Jakubauskienė

Vytautas Arbačiauskas

Vaidas Vosylius

Mokiniai:

Kamilė Berinkevičiūtė

Ieva Kazlauskaitė

Kristupas Buškovas

 

Priima sprendimus dėl
mokyklos ugdymo plano, pagilinto dalykų mokymo, papildomų atostogų, nustato
mokyklos veiklos perspektyvas, strategines veiklos kryptis, kontroliuoja
mokyklos ūkinę bei finansinę veiklą ir t.t.
MOKYTOJŲ TARYBA– nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija,
kuriai vadovauja gimnazijos direktorius.
Gimnazijos administracija,
visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, bibliotekininkas, medicinos darbuotojas
ir kiti ugdyme dalyvaujantys darbuotojai.
Priima nutarimus dėl
programų, teminių planų rengimo, mokinių mokymo ir mokymosi bei užimtumo,
prevencinių programų integravimo ir t.t.
GIMNAZIJOS TĖVŲ TARYBA– tai svarbiausia tėvų organizacija gimnazijoje,
kuriai vadovauja mokyklos tėvų komiteto pirmininkas Tėvų tarybos nuostatai (pdf)
Klasių tėvų deleguoti pirmininkai. Svarsto klasės tėvų
pageidavimus, teikia siūlymus mokyklos tarybai ir t.t.
KLASĖS TĖVŲ KOMITETAS – mokslo metų pradžioje mokinių tėvai išsirenka
klasių tėvų komitetą.
Išrinktieji klasės mokinių
tėvai.
Kartu su klasės auklėtoja
planuoja klasės tėvų susirinkimus, padeda spręsti organizacines klasės
problemas ir pan.
MOKINIŲ KOMITETAS – gimnazijoje nuolat veikianti mokinių savivaldos
institucija. Mokinių komiteto nuostatai (pdf) Mokinių komiteto veiklos planas (pdf)
5-8, I-IV klasių mokinių atstovai (sąrašas) 

Vienija gimnazijos mokinius
bendrai veiklai, stiprina tarpusavio bendradarbiavimą, skatina mokinių
pilietinį aktyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą. Rengia diskusijas,
konferencijas, susirinkimus ir kitus renginius, dominančius mokyklos mokinius.
MOKINIŲ PREZIDENTAS – demokratiniais principais mokinių išrinktas, mokinių interesams atstovaujantis mokinys. Prezidentė – Kamilė Berinkevičiūtė IIIa kl. Reprezentuoja savo gimnaziją,
turi teisę dalyvauti sprendžiant įvairius gimnazijos bendruomenės klausimus
(gimnazijos tarybos ir mokytojų tarybos posėdžiuose), vykdo tarpmokyklinę
politiką, mokinių bendruomenės veiklos organizatorius ir atsakingasis asmuo.