Mokinio, kuris gydomas stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, ugdymas organizuojamas, vadovaujantis mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012m. rugsėjo 26d. Įsakymu Nr. V-1045 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Ligoninės mokyklos mokinys, kuriam taikomas lovas režimas arba nesusidarius mokinių klasei, mokomas pavienio mokymosi forma savarankišku arba nuotoloniu mokymo proceso organizavimo būdu, suderintu su gydančiuoju gydytoju.

Atvykę vaikai, 1-12 klasių mokiniai, mokomi gavus gydančio gydytojo leidimą, sutartį. Pamokos Kauno gydymo įstaigose vyksta pagal pamokų tvarkaraštį, kuris gali keistis priklausomai nuo mokinių skaičiaus.